Moravská univerzita Ing. Václav Jakubál

69002, Záporoží

(Klasická soukromá univerzita, hlavní budova,

místnost č. 606,

6. poschodí)

ul. Žukovského,70b

(063) 022-79-60

(066) 969-60-29

(viber, WhatsApp,

telegram, signal)

(098) 250-52-04

(jakubalv)@atlas.cz

(jakubalv)@ukr.net

Právní moc překladů listin

Úřední (notářské) překlady, zhotovené na Ukrajině, se mohou použít při podání dokumentů na konzulát nebo velvyslanectví České republiky bez dalšího ověření. Také je možno použít úřední (notářské) překlady na území České republiky bez dalšího ověření.

Na úředních webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Kyjevě je zveřejněna úřední informace, týkající se platnosti ukrajinských překladů v České republice (klepnutím na podtržený text přejdete na stránky Velvyslanectví ČR v Kyjevě):

Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán ČR nebo Ukrajiny a které jsou opatřeny podpisem odpovědné osoby a otiskem úředního razítka (např. českého soudního nebo ukrajinského úředního tlumočníka), se použijí na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro ověření podpisu občana, pro opisy a překlady listin, které ověřil příslušný orgán.

Na úředních webových stránkách Generálního konzulátu České republiky ve Lvově je zveřejněna úřední informace, týkající se platnosti ukrajinských překladů v České republice (klepnutím na podtržený text přejdete na stránky Generálního konzulátu ČR ve Lvově):

Ukrajinský překlad dokumentu je platný pro další použití v ČR, pokud je vytvořen a ověřen oficiálním soudním tlumočníkem v České republice nebo ukrajinským úředním tlumočníkem na Ukrajině (notářsky ověřený překlad).

Právní moc překladů stanoví tyto zákony:

(klepnutím na podtržený text otevřete vybraný zákon)

Dle článku 18 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech:

1. Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní strany a které jsou opatřeny podpisem odpovědné osoby a otiskem úředního razítka, se použijí na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro ověření podpisu občana, pro opisy a překlady listin, které ověřil příslušný orgán.

2. Listiny uvedené v odstavci 1 tohoto článku mají stejnou důkazní moc na územích obou smluvních stran.

Smlouva byla ratifikována Českou republikou a je chráněna článkem 10 Ústavy České republiky:


Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Naše překlady zhotovujeme dle požadavků českých správních a soudních orgánů.

Máme zkušenost spolupráce s následujícími státními orgány:

Generální konzulát České republiky na Ukrajině (Doněck)

(tlumočení při soudních sporech v Záporoží, při obchodních jednáních v Doněcku),

Honorární konzulát ČR v Dnipro,

Obvodní soud Ordžonikidzevkého obvodu (Záporoží),

Odvolací soud (Záporoží),

Celní správa Ukrajiny v Záporožské oblasti,

Obchodní a průmyslová komora (Záporoží).

Dura lex, sed lex.

Ověření listin v českém jazyce

Nejčastěji je požadováno ověření překladů úředních listin, nutných k podání ke státním orgánům (rodné listy, oddací nebo úmrtní listy, diplomy, vysvědčení, zakládající listiny a další). Proto doporučujeme předkládat nám k překladu kopie originálů listin, ověřené notářem.

Výjimkou mohou být pouze listiny dočasné povahy (výpis z trestního rejstříku, potvrzení z banky, čestná prohlášení, plná moc a další) – tyto se předkládají k překladu v originále.

Ukrajinská legislativa povoluje notářům ověřovat pouze úřední listiny – v případě listin, vystavených českými úřady, na nich musí být otisk úředního razítka se státním znakem České republiky.